Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Nabory i Konkursy

Konkurs Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, 2024;

Nr sprawy: 2/2024

Dotyczy: Poradni Ginekologiczno-Położniczej, należącej do SPZOZ w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 55; 59-730 Nowogrodziec.

 

Termin i miejsce składania ofert: do 12.02.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

A. Asnyka 55; 59-730 Nowogrodziec

zaprasza
do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na w/w świadczenia zdrowotne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej SPZOZ w Nowogrodźcu i tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ, do dnia 14.02.2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 11.01.2024 r.

 Załączniki / pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora SPZOZ w Nowogrodźcu.

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert.

3. Formularz ofertowy + załączniki.

4. Wzór umowy.

5. Regulamin komisji konkursowej.

6. Ogłoszenie wyniku postępowania.

 

Konkurs POZ 2024; Nr sprawy: 1/2024

Dotyczy:
1. Poradni Gminnej w Nowogrodźcu, przy ul. A. Asnyka 55;

2. Ośrodka Wiejskiego w Wykrotach, przy ul. Pocztowej 6;

3. Ośrodka Wiejskiego w Zebrzydowej, mieszczącego się w Zebrzydowej 130

 Termin i miejsce składania ofert: do 09.02.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

A. Asnyka 55; 59-730 Nowogrodziec

zaprasza
do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej SPZOZ w Nowogrodźcu i tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ, do dnia 12.02.2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 09.01.2024 r.

Załączniki / pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora SPZOZ w Nowogrodźcu.

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert.

3. Formularz ofertowy + załączniki.

4. Wzór umowy.

5. Regulamin komisji konkursowej.

6. Ogłoszenie wyniku postępowania.

 

Załączniki / pliki do pobrania:

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-12-06 08:33przez:
Opublikowano:2022-12-06 13:00przez:
Zmodyfikowano:2024-02-14 12:59przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu
Odwiedziny:5882

Rejestr zmian

 • [2024-02-14 12:59:31]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2024-02-12 11:47:07]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2024-01-16 08:28:55]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2024-01-11 10:58:00]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2024-01-11 10:46:12]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2024-01-10 11:07:18]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2024-01-09 14:31:24]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2024-01-09 09:30:28]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2022-12-06 09:08:26]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2022-12-06 09:07:35]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2022-12-06 08:47:51]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2022-12-06 08:45:02]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2022-12-06 08:40:52]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2022-12-06 08:38:57]Wioletta Korecka-Klimek
 • [2022-12-06 08:32:36]Wioletta Korecka-Klimek